Liên hệ

Thành viên ban quản trị:

  • Tournament director
  • Tournament manager
  • Marketing & PR

Các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ theo mẫu thông tin dưới đây: